JC Halogen bulb G4 24 V 10 W

CODE 14.454.24

V 24 W 10 10
V 24
W 10
10
JC with G4 screw

Master items

Item V W
JC Halogen bulb G4 12 V 20 W
12 20 10
JC Halogen bulb G4 12 V 10 W
12 10 10
JC Halogen bulb G4 24 V 10 W
24 10 10
JC Halogen bulb G4 12 V 5 W
12 5 10
JC Halogen bulb G4 24 V 5 W
24 5 10
Halogen bulb 24 V 20 W
24 20 10